Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted.
Foreningens navn er Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere (SAA). Hjemstedet er Århus.

§ 2. Foreningens grundlag.
Samarbejdet (SAA) blev oprettet i 1972 som et forsøg på, at kombinere teoretisk viden med praktisk indsigt, og den har igennem årene udgivet en lang række rapporter om kritisable forhold, først og fremmest arbejdsmiljøet. Samarbejdet er fri af partipolitiske interesser men er ikke upartisk. Samarbejdet bygger på arbejderklassens grundlag og er åbent for alle faglige organisationer, grupper og andre, som respekterer dette grundlag. SAA samarbejder med tilsvarende organisationer i ind- og udland. Samarbejdet er et forum for formidling af kontakter indenfor fagbevægelsen – LO, FTF og AC – og mellem fagbevægelsen og folk med særlig viden indenfor specielle områder. Samarbejdet beskæftiger sig ikke kun med arbejdsmiljø. SAA beskæftiger sig også med abejdsmarkedsforhold, socialpolitik, uddannelsespolitik og kulturpolitik m.v. §

§ 3. Foreningens formål.
Foreningens formål er – i samarbejde med arbejdspladser og fagbevægelse – at støtte det faglige arbejdsmiljøarbejde, og sprede oplysninger om sundhedsfarer på arbejdspladserne og om forholdene for arbejderklassen i øvrigt – for her igennem at støtte arbejderklassens kamp på dens egne betingelser. Samarbejdet udgiver pjecer og rapporter, arrangerer udstillingen, møder og konferencer og støtter fagforeningernes og arbejdspladsernes faglige kampe.

§ 4. Foreningens medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle, der aktivt støtter foreningens formål, og som betaler kontingent. Som kollektive medlemmer kan optages klubber, fagforeninger og andre faglige organisationer. Dog ikke rent politiske partier/klubber/foreninger. Ansøgning om optagelse godkendes af kontaktudvalget. Et medlemskab giver ret til én stemme.

§ 5 Foreningen daglige ledelse.
Foreningen ledes af et forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges for 1 år ad gangen på det ordinære årsmøde. Foreningen tegnes af 2 eller 3 medlemmer af forretningsudvalget, enten kasserer og formand/kontaktperson eller kasserer og 2 ordinære forretningsudvalgsmedlemmer i foreningen. Dog ved optagelse af lån i foreningens navn tegner det samlede forretningsudvalg. Foreningen hæfter kun med sin formue, idet intet medlem kan gøres personlig ansvarlig.

§ 6 Årsmøde (generalforsamling).
Generalforsamlingen afholdes en gang om året i april måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Stemmeberettigede ved årsmødet er alle, der har betalt kontingent eller er med i en arbejdsgruppe. Generalforsamlingen indkaldes med mindst følgende dagsorden: 1. valg af dirigent 2. valg af referent 3. beretning fra forretningsudvalget 4. beretning fra arbejdsgrupperne 5. indkomne forslag 6. regnskab 7. valg af kontaktudvalg. (På FTF/AC siden vælges personer, nogle udpeget af deres fagforeninger, andre enkeltmedlemmer. Fra LO-siden vælges fagforeninger, som derefter selv udpeger deres kontaktudvalgsmedlemmer). 8. valg af kasserer, revisor samt suppleant 9. valg af forretningsudvalg 10. eventuelt stk.2. Årsmødet skal vælge kontaktudvalgets medlemmer med ligelig repræsentation af arbejdere og akademikere. På den ordinære generalforsamling vælges kasserer, som derved er født medlem af forretningsudvalget, 1 revisor + 1 revisorsuppleant. Der skal bruges en registreres revisor, når foreningen vil ansøge penge, legater, fonde m.m. Kassereren er pligtig til at føre foreningens regnskaber på forsvarlig vis. Hos kassereren må kun være den nødvendige kassebeholdning. Overskydende beløb indsættes i et aner kendt pengeinstitut. Årsmødet skal vælge forretningsudvalget. Alle er også medlemmer af kontaktudvalget. Forretningsudvalget konstituerer sig efter fællesmødet med formand eller kontaktperson. Forretningsudvalget og kontaktudvalget skal aflægge beretninger. Årsmødets indholdsmæssige funktion er at være idéforum for initiativer, som Samarbejdet skal tage.

§ 7. Kontaktudvalget.
Opgaverne er følgende: Udfører årsmødets beslutninger, tage initiativer til nye emneområder, nedsætte arbejdsgrupper, hvis temaer og rammer (også i økonomisk forstand) fastlægges. Være ansvarlig for at grupperne fungerer, udstikke økonomiske rammer for gruppernes udgivelser i samarbejde med SAA’s PR-gruppe. Arbejdsgrupperne skal være repræsenteret i kontaktudvalget, enten ved at kontaktudvalget er repræsenteret i arbejdsgrupperne, eller arbejdsgrupperne i kontaktudvalget. Der kan være to typer grupper: De, der arbejder internt og de, der arbejder eksternt med henblik på temamøder. Nærmere herom under Arbejdsgrupper. Være ansvarlig for konsulentbistand på arbejdsmiljøområdet. Være ansvarlig for nedsættelse af læsegrupper i forbindelse med udgivelser fra SAA’s PR-gruppe. Møde finder sted mindst hvert kvartal. Ved hvert møde skal der være en dirigent. Hvert medlem af kontaktudvalget sørger selv for evt. suppleant.

§ 8 Forretningsudvalget.
Medlemmer er både fra LO- siden og FTF/AC siden samt kassereren. Opgaverne omfatter bl.a. Klare den daglige administration herunder henvendelser ude fra, fra grupper m.v. Indkalde til kontaktudvalgsmøder og Årsmøde. Forretningsudvalget kan nedsætte en kontorgruppe. Møder i forretningsudvalget finder sted efter behov.

§ 9 Arbejdsgrupper.
Grupper der arbejder internt: Grupper, der er nedsat om et bestemt emne. Grupperne nedsættes på et kontaktudvalgsmøde, og de skal referere til kontaktudvalget enten på årsmødet eller på kontaktudvalgets opfordring. Udgivelser og andre former for formidling skal inden færdiggørelse i en læsegruppe, som kontaktudvalget nedsætter med repræsentanter for arbejdere og akademikere. Økonomisk set får arbejdsgruppernes udgifter til udgivelser gennem kontaktudvalgets/SAS PR-gruppes administration. Grupper der arbejder eksternt: Indholdsmæssigt og organisatorisk skal de nedsættes af kontaktudvalget og planlægge og gennemføre de temamøder, som kontaktudvalget beslutter sig for. Ideer kan selvfølgelig også komme fra grupperne. Økonomisk set går arbejdsgruppernes udgifter til møder gennem kontaktudvalget administration.

§10 Udgivelser.
Foldere og pjecer til uddeling på arbejdspladser redigeres og skrives i et sprog, der er til at forstå. Rapporter udsendes under forfatternes og Samarbejdets navn, og forinden udsendelse nedsættes en læsegruppe til at diskutere indholdet og sproget med forfatterne inden rapporten færdiggøres. Såfremt der opstår uenighed om indholdet i pjecer og rapporter mellem en gruppe og kontaktudvalget er gruppen suveræn. Rapporten eller pjecen kan dog i sådanne tilfælde ikke udsendes i Samarbejdets navn.

§ 11 Temamøder.
Her tænkes på offentlige møder, der skal formidle det interne arbejde i Samarbejdet til en større offentlighed og dermed bidrage til den faglige debat. Deltagerkredsen må være afhængig af mødernes art.

§ 12 Foreningens midler.
Økonomisk hviler Samarbejdet på frivillige bidrag fra fagforeninger og enkeltpersoner. Kontingent for enkeltmedlemmer, klubber, fagforeninger og andre faglige organisationer fastsættes på Årsmødet.

§ 13 Foreningens ophævelse.
Foreningen kan ophæves, hvis der på 2 ekstraordinære generalforsamlinger med en måneds mellemrum hver gang opnås 2/3 flertal herfor. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på foreningens ophævelse sker med mindst 3 ugers varsel. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens midler en forening med et tilsvarende formål efter den ekstraordinære generalforsamlingens ønske.

Vedtaget på årsmødet den 4. April 1998.