SMS: Kortlægning af en forbrydelse mod fagligt aktive.

Skrevet d. marts 5, 2016

John Graversgaard, 15. december 2015,  Kritisk Debat

SMS-sagen i den kommunale Århus Havn har totalt afsløret de beskidte metoder som blev taget i brug for at knægte en faglig arbejdspladsklub, som forsøgte at forsvare deres løn – og arbejdsforhold. Med de våben som arbejdere altid har brugt, nemlig sammenhold og solidaritet. At kranførerne meldte havnedirektøren og borgmesteren til politiet gav landspolitisk opmærksomhed og stor sympati.

Med SMS-dommen i Aarhus, hvor de bortviste kranførere vandt en knusende sejr over deres arbejdsgiver, er det muligt at tegne et tydeligt billede af forbrydelsen. Et grimt billede som viser hvordan en brutal arbejdsgiver gik efter at smadre en fagforeningsklub på den kommunale Aarhus Havn. Samt hvordan medier og lokale magthavere kan sværte en gruppe arbejdere til på det groveste. Det har været en lære i psykologisk krigsførelse med brug af beskidte metoder for at knække nakken på den solidaritet som kranførerne havde opbygget overfor en brutal arbejdsgiver.

Dømt!

Selv om Østjyllands Politi 2 gange havde forsøgt at henlægge kranførernes politianmeldelse af havnedirektør og borgmester for SMS-spionagen, så krævede Statsadvokaten sagen skulle for retten og påtog sig selv anklagerens rolle. Borgmesteren fik lov at slippe af krogen, men d. 18. sept. 2015 blev Aarhus Havn, den tidl. havnedirektør og den tekniske chef dømt i en klokkeklar dom. De blev dømt for at krænke straffelovens § 263 stk. 1 og 2 om brud på brevhemmeligheden og uberettiget adgang til andres IT-oplysninger. At sms-korrespondance ifølge retten må betegnes som ”lukkede meddelelser” som man ikke bare kan foretage ”indbrud” i.

Til baggrund kan oplyses at havnedirektøren og hans folk snagede i en tillidsvalgt sikkerhedsrepræsentants mobiltelefon. En mobiltelefon som måtte bruges privat og også blev brugt til fortrolige samtaler med stress ramte kolleger.

Baggrund

Der havde i en længere årrække været et dårligt psykisk arbejdsmiljø på Aarhus Havn, hvilket også fremgår af flere trivselsanalyser. Maritim afdeling var hårdt ramt, og i 2012 kom turen til  kranførerne. Der blev ført forhandlinger mellem Aarhus Havn og kranførerne om en ny lokalaftale om løn- og arbejdsvilkår. Det gav anledning til konflikter som følge af krav fra arbejdsgiveren om at levere ekstra overarbejde og trussel om en betragtelig lønnedgang. Ifølge kranførerne med en gennemsnitlig lønnedgang på 112.000 kr og krav om at stå til rådighed i 8 ud af 10 weekender. Dette selv om havnen havde et stort millionoverskud og en massiv egenkapital. Havnedirektøren gik over til at bruge trusselsbreve med pålæg om overarbejde med kort varsel. Med krav om at stå til rådighed hele året rundt og 24 timer i døgnet. Oveni kom trusler om udlicitering af kranførerarbejdet. Kranførerne kunne ikke holde til dette pres og fortæller at 14 ud af 30 mand gik ned med stressproblemer. Det psykiske arbejdsmiljø var ulideligt hårdt og havnedirektøren forsøgte at knække kranførernes modstand mod de kraftige forringelser af deres arbejdsvilkår.

Den famøse mobiltelefon

Havnedirektøren er blevet dømt for at snage i kranførernes private kommunikation med hinanden. Med hjælp af Aarhus Kommunes Juridiske Afdeling på Borgmesterkontoret som gav ham grønt lys til at gennemføre forbrydelsen. Fakta er at telefonerne måtte bruges privat, og de betalte endda multimedieskat af dette forbrug. Der forelå ingen aftaler om at brugen var begrænset til arbejdsmæssige forhold. Da kranførerne skulle kunne tilkaldes når der var skibe på havnen, var det i havnens interesse at man kunne få fat i dem døgnet rundt. Mange kranførere var også venner udenfor arbejdstiden, og med det dårlige psykiske arbejdsmiljø og stress på arbejdspladsen var der mange samtaler og sms`er om disse problemer. Men ikke desto mindre kunne havnens ledelse ikke holde nallerne væk, da en sikkerhedsrepræsentant skulle have skiftet telefon. En mellemleder gik til havnedirektøren og luftede muligheden for at snuse i kranførernes interne kommunikation. Havnedirektøren slog til og gik på fisketur for at finde noget som kunne bruges mod kranførerklubben, som ikke ville bøje nakken i den faglige konflikt. Dann brauchen wir andere Methoden. Dette afsløres totalt i de afhøringer som er foretaget af Østjyllands Politi og gennem forklaringerne i Aarhus Byret.

Strip tease for åbent tæppe: Fjern de faglig aktive!

Politiet mente på baggrund af deres afhøring af havnedirektøren, at havnedirektøren havde ”en særlig begrundelse” for at lade foretage afskrivning af SMS`er på sikkerhedsrepræsentantens telefon. ”Havnedirektøren har oplyst, at baggrunden for at sms-beskederne blev udskrevet, var en fornemmelse af, at kranførerne blev presset til ikke at tage ekstraarbejde med deraf følgende problemer for havnens drift…samt at havnedirektøren under hele forløbet og samtaler enkeltvis med kranførerne fik opfattelsen af, at sikkerhedsrepræsentanten spillede en rolle i den kollektive afvisning af ekstraarbejde og dermed var medansvarlig for det dårlige arbejdsmiljø”(citat). Havnedirektøren havde overfor havnens kunder anklaget kranførerne for konflikten, og kranklubben havde derfor naturligt nok ønsket at fremlægge deres syn på situationen. Et forhold som havnedirektøren brugte til at anklage dem for illoyalitet og var den direkte begrundelse for den ene bortvisning, da man gennem SMS-spionagen havde fået information om hvem som havde udsendt Kranklubbens mail til kunder på havnen. Dommen citerer fra kranklubbens mail: ”Havnedirektøren startede ud med til vores forhandlinger at forlange en gennemsnitlig lønnedgang på 112.000 per kranfører plus vagt eller indgreb i 8 ud af 10 weekender. Det kunne vi naturligvis ikke acceptere. Da havnen begyndte at mangle folk til overarbejde trak de ”trusselsbreve” op af skuffen, et pålæg om tvungen overarbejde med meget kort varsel uanset om du havde andre aftaler, ellers ville det få ”ansættelsesretlige konsekvenser”…det vil sige, at vi skal stå til rådighed 365 dage 24 timer i døgnet. Det betragtede vi som et regulært overgreb og det gav en utrolig dårlig stemning med flere sygemeldinger pga. stress.”

Havnedirektøren forklarede i retten om en ”helt klar fornemmelse, at gruppesammenholdet i kranførergruppen var ret stærkt”. ”I forhold til telefonen var der tale om en tilfældighed, ikke noget bevidst. Det var et tilfælde, at situationen opstod, om end der var tale om en interessant telefon”. ”Hans instruktion til en underordnet var: Prøv sammen med juristerne og XX at finde ud af om der var noget i den telefon, som kan være belastende, og hvem det evt. kan være belastende for”.( Her skal det bemærkes at det var jurister fra Borgmesterens Afd. i Århus Kommune som støttede denne kriminalitet). ”Det der spillede ind, var at den pågældende telefon fra den pågældende medarbejder dukkede op på et tidspunkt, hvor situationen var tilspidset, og hvor de i forvejen kunne se hvem der ”stak op”. Der var måske 3-5 personer, der ”stak hovedet frem”. ”Hvis man kunne bevise mobning, kunne det have ansættelsesretlige konsekvenser for nogen. I lyset af situationen ville det være en fordel, hvis de, der stod i spidsen for det, der foregik, ikke var der mere.”

Konklusion:

Byretssagen i Århus har totalt afsløret de beskidte metoder som blev taget i brug for at knægte en faglig arbejdspladsklub, som forsøgte at forsvare deres løn – og arbejdsforhold. Med de våben som arbejdere altid har brugt, nemlig sammenhold og solidaritet. De blev mødt med en psykologisk krigsførelse der gik ud på at fjerne deres ledere. Med Borgmesterens og hans jurister bag sig, kunne havnedirektøren smide 3 kranførerne på porten på baggrund af ulovligt indsamlet materiale fra en mobiltelefon. Og med fabrikation af en løgn om mobning, som ikke har noget hold i virkeligheden. Men som medierne ivrigt viderebragte så havnedirektøren kunne stå i et positivt lys, medens kranførerne blev sværtet til og fik bortvist deres fagligt aktive kolleger og sikkerhedsrepræsentanter. Der er ikke fremlagt nogen form for dokumentation af mobbehandlinger, og at der lægges pres på kolleger om at overholde en aftale om at nægte ekstra overarbejde, har intet med mobning at gøre. Det handler om en arbejdskamp hvor det gælder om at stå sammen. Lad os blot erindre om at arbejdsgiverorganisationer kan ekskludere medlemmer som bryder aftaler. Desværre svigtede 3 F totalt som fagforening. Havde man gået til borgmesteren og slået i bordet, ville der måske aldrig have været en sag og kranførerne havde beholdt deres arbejde. Derfor er det også kun almindelig retfærdighed som kom til udtryk da, Enhedslisten i Århus Byråd, stillede forslag om at kranførerne skulle tilbydes genansættelse samt erstatning. Et forslag som blev mødt med arrogant afvisning af Socialdemokrater og borgerlige.

Kilder:

John Graversgaard: SMS-spionage af fagligt aktive på Aarhus Havn. 15 dec. 2014. Kritisk Debat,  http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1475

Dom afsagt i Retten i Aarhus d. 18. sept. 2015. Sagsnr: 12-3630/2015.